Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Trần Hoàng Tinh, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu Hồng

Tóm tắt


Tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, sẽ là cơ hội cho học sinh được học tập, trải nghiệm trong môi trường “quân sự”, được bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh một cách hiệu quả. Để đánh giá thực trạng, chúng tôi đã lập bảng hỏi và tiến hành khảo sát mức độ hiệu quả của việc lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay; khảo sát sự phù hợp và khả năng đáp ứng các yêu cầu để tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại Trung tâm. Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tại các nhà trường là chưa tốt, bên cạnh đó kết quả khảo sát cho rằng việc tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm là rất phù hợp và có đủ các điều kiện cần thiết để triển khai. Kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả và thực trạng hiện nay, chúng tôi đã đề xuất năm biện pháp cơ bản, nhằm tổ chức triển khai chương trình hoạt động ngoại khóa lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên, bảo đảm tính khả thi và sự thành công của chương trình.


Toàn văn: PDF